Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Collectieve schuldenregeling

  Mevrouw D. ontving facturen van een energieleverancier, maar ging daarmee helemaal niet akkoord. Zij betwistte namelijk dat zij gebonden zou zijn door het leveringscontract waarop de facturen waren gebaseerd.

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief

  Mevrouw A. betwist de facturen van haar energieleverancier  omdat het sociaal tarief niet werd toegepast. Zij beschikt over een attest van de FOD Sociale Zekerheid (13 januari 2010) waaruit blijkt dat haar kind een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66% heeft (vanaf 1 juni 2006 en voor onbepaalde duur).

 • Beschrijving van de klacht Meteropname

  Mevrouw B. bracht haar leverancier op de hoogte  omtrent haar verhuis op 31 oktober 2011. Aangezien zij niet alle gegevens meegaf om de verhuis correct te kunnen verwerken, stuurde de leverancier op 8 november 2011 een brief aan mevrouw B. met de vraag de juiste gegevens te bezorgen.

 • Mevrouw en meneer W. beschikken over een dag- en nachtteller en over een exclusief nachtteller. Bij nazicht van de facturatie blijkt echter dat het verbruik van de tweevoudige teller wordt aangerekend aan het enkelvoudige tarief.

  De klager kreeg van de netbeheerder te horen dat dit maar kon rechtgezet worden tot 2 jaar in het verleden. De klager wenst echter dat er 5 jaar in het verleden wordt rechtgezet.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Een professionele klant stelde vast dat voor de aardgasaansluiting op één van  zijn sites een andere omrekeningsfactor werd gehanteerd voor de omzetting van m3 naar kWh dan voor andere gebouwen of sites, met name 13,5 kWh/ m3 in plaats van 12,5 kWh/ m3 . Het probleem zou zijn ontstaan bij de vrijmaking van de energiemarkt (1 juli 2003).Uiteraard was dit nadelig voor de klant en hij vroeg daarom een rechtzetting.

  Na onderzoek bleek de vaststelling correct. De juiste omrekeningsfactor moest wel degelijk 12,5 kWh/ m3 zijn.

 • Beschrijving van de klacht Verkoopspraktijken

  Op 26 februari 2014 wordt mevrouw P. geconfronteerd met een deur-aan-deurverkoop door een vertegenwoordiger van een energieleverancier. De vertegenwoordiger geeft niet voldoende informatie aan mevrouw en deze merkt pas achteraf dat men haar een energiecontract heeft doen ondertekenen. Mevrouw betwist dit eerst telefonisch bij de vertegenwoordiger, die haar erop wijst dat ze 14 dagen de tijd heeft om van haar contract af te zien.

 • Beschrijving van de klacht Transport –en distributienettarieven

  Dhr. L. ontvangt op 12/09/2013 een afrekening waarop een rechtzetting van kosten voor distributie en transport wordt aangerekend.

  Uit navraag bij de leverancier blijkt dat de leverancier in 2011 te weinig distributienet- en transportnettarieven heeft aangerekend en dit pas in september 2013 rechtzet.

  Dhr. L. betwist dit en dient klacht in bij de Ombudsdienst voor Energie.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van energieschulden na 5 jaar

  Mevrouw E. ontvangt op 04/08/2011 van een incassobureau het verzoek tot onmiddellijke betaling van slotfacturen voor elektriciteit en gas die dateren van 27/04/2005 en 30/08/2005.  

  Mevrouw E. geeft aan dat zij nooit deze facturen ontvangen heeft, alsook geen aanmaningen of ingebrekestellingen. Zij vraagt dan ook voor meer uitleg en verduidelijking. 

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  De familie V. verhuisde naar een nieuw adres en ondertekende een verhuisdocument ter  bevestiging van de overnamemeterstand.

  Ze schreven zich in bij de leverancier van hun keuze. Het gezin kreeg bevestiging van de inschrijving bij deze leverancier, die de facturatie opstartte.

   Alhoewel ze op het verhuisdocument niet tekenden voor akkoord met inschrijving bij de leverancier van de vorige bewoner, stuurde ook deze leverancier hen facturen.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige factuur

  In de periode 2007-2009 woonden de heer en mevrouw V. op een adres waarvoor de netbeheerder op 31/05/2011 een aanrekening verstuurde voor het verbruik. Volgens de netbeheerder was er immers geen geldig leveringscontract voor de periode 26/12/2007-31/05/2008. 

Pages