Eerste resultaten 2015

Publication date: 
12/01/2016 - 11:00

P E R S B E R I C H T

Daling van het aantal klachten bij de federale Ombudsdienst voor Energie zet zich verder door in 2015

 

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2015 in totaal 4.211 klachten ontvangen (tegenover 4.819 klachten in 2014), waarvan 59,9 % Nederlandstalige klachten, 39,6% Franstalige en  0,5% Duitstalige klachten.

 

Deze verdere daling van het aantal klachten (- 608 klachten) is volgens de Ombudsdienst  voornamelijk te wijten aan de verdere regulering van de (variabele) energieprijzen in 2015, de verlaging van het BTW-tarief naar 6 % op de elektriciteitsfactuur tot 31 augustus 2015 en de naleving van het  consumentenakkoord.

De ontvangen klachten in 2015 betreffen vooral  geschillen over:

 • Meterproblemen zoals de verwerking en rechtzetting van metergegevens bij jaarlijkse opname of schatting, bij een defecte meter, bij verhuis of leegstand van een woning, …(21 %);
 • Facturatieproblemen zoals de (laattijdige) opmaak en leesbaarheid van de energiefacturen (16 %);
 • Betalingsproblemen bij de betaling van energiefacturen zoals afbetalingsplannen, (uitblijven van) terugbetalingen, administratieve kosten, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, (dreiging met) opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling (15 %);
 • de prijstransparantie of de duidelijkheid van de toegepaste prijzen en tarieven  (15 %).

 

De overige ontvangen klachten hadden te maken met de verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers (11 %), problemen bij verandering van leverancier (5 %), de kwaliteit van de dienstverlening (3 %) en een aantal gewestelijke bevoegdheden (12 %) zoals aan- en afsluitingen op het distributienet, stroompannes, groene stroom, gratis elektriciteit en de distributienettarieven die vanaf 1 juli 2014 zijn overgeheveld naar de gewesten ingevolge de zesde staatshervorming.

 

Voor 2016 verwacht de Ombudsdienst een stijging van de betalingsproblemen omdat door een aantal beleidsmaatregelen in 2015 en 2016 de elektriciteitsfactuur, vooral in Vlaanderen, gevoelig zal stijgen, zoals door:

 • de verhoging van de distributienettarieven door de doorrekening van de vennootschapsbelasting op energie-intercommunales;
 • de btw-verhoging van 6 naar 21% op de elektriciteitsfactuur vanaf 1 september 2015;
 • de afschaffing van de gratis elektriciteit in Vlaanderen vanaf 1 januari ’16;
 • de verhoging van de Bijdrage energiefonds (beslissing Vlaamse Regering) op 1 maart 2016. Voor een kleine en gemiddelde verbruiker stijgt de heffing van 3 euro/jaar naar 100 euro/jaar. Voor een grote verbruiker vanaf 20.000 kWh stijgt de heffing van 3 euro/jaar naar 770 euro/jaar.

 

De Ombudsdienst blijft dan ook aan de federale regering vragen om een aantal energiemaatregelen uit te werken die tegemoetkomen aan het federaal regeerakkoord, alsook aan een aantal onvolkomenheden in de energiemarkt die de Ombudsdienst sinds zijn oprichting in 2010 heeft vastgesteld.

Deze beleidsadviezen zijn de volgende:

- een ruimere toegang tot het recht op sociaal tarief op vlak van elektriciteit en aardgas, door dit recht uit te breiden tot alle gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en tot mensen in collectieve schuldenregeling of als cliënt van een erkende dienst voor schuldhulpverlening.

Momenteel is dit recht voorbehouden aan gehandicapte personen met een tegemoetkoming, aan gepensioneerden met een inkomensgarantie-uitkering en aan gezinnen met een leefloon en worden 8,5 % van alle gezinnen bereikt (460.000 gezinnen hebben recht op sociaal tarief waarvan 255.000 gezinnen voor aardgas).

Door de verruimde toegang tot het recht op sociaal tarief zou aan ongeveer 1 miljoen kwetsbare gezinnen een betaalbare energieprijs tegen het sociaal tarief kunnen aangeboden worden, hetgeen overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België met een armoederisico moet leven (20 % van de gezinnen in België).

- het versterken van het consumentenakkoord en het uitbreiden naar KMO’s (eindafnemers met een jaarlijks verbruik van max. 100.000 kWh gas en max. 50.000 kWh elektriciteit).

- een verbod tot verkopen van energiecontracten aan de deur bij residentiële afnemers en KMO’s.

- het uitbreiden van het vangnetmechanisme voor de variabele energieprijzen  tot energieproducten met vaste energiecomponent.

- een eenvormige en begrijpbare energiefactuur zodat de (professionele) klanten nog beter de afgesproken en aangerekende prijzen, tarieven en kortingen kunnen beoordelen en vergelijken.

Dit beleidsadvies van de Ombudsdienst is integraal te lezen via de elektronische link http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/advies-14007-van-24-november-2014

 

Meer details met betrekking tot de geschillenbehandeling, de geformuleerde aanbevelingen per energiebedrijf en beleidsadviezen zullen medegedeeld worden in het jaarverslag  van de Ombudsdienst voor Energie dat ten laatste tegen 1 mei 2016 aan de federale Minister voor Energie en aan het Parlement zal worden bezorgd.

 

Ter informatie

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Ombudsdienst voor Energie:

 • per brief: Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel
 • per fax: 02 211 10 69
 • via het elektronisch klachtenformulier op www.ombudsmanenergie.be