London Citizen's Energy Forum 2013

Publication date: 
17/12/2013 - 11:45

London Citizens’ Energy Forum 2013

Op 16 en 17 december 2013 nam de Ombudsman voor Energie in Londen deel aan de zesde vergadering van het Citizens’ Energy Forum georganiseerd door de Europese Commissie.

Dit jaarlijks Forum besteedt aandacht aan de plaats van de consument op de energiemarkt.

De resultaten van deze ontmoeting en van de inleidende werkgroepen zijn beschikbaar in het Engels via de volgende link:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm.

Het Forum kwam na deze tweedaagse tot een aantal conclusies die hierna worden samengevat.

  • Implementatie van het regelgevingskader inzake de Interne Energiemarkt (IEM)

Ondanks de inspanningen die reeds werden geleverd op vlak van de IEM, besluit het Forum dat er nog een berg werk moet worden verzet. Uit het jaarlijks verslag van de Raad van Europese energieregulatoren (CEER) en het Agentschap voor de Samenwerking tussen energieregulators (ACER) blijkt dat er nog te veel verschillen zijn tussen de Lidstaten op vlak van implementatie van de rechten van de consument. Het Forum juicht echter wel de inbreukprocedures toe die tegen diverse Lidstaten werden ingesteld wegens onvolledige of ontoereikende omzetting van het Derde Energiepakket.

 

  • Engagement en responsabilisering van de consument

Het Forum benadrukt het belang van eenvoudige, transparante en bruikbare informatie omtrent energie aangezien deze een grote invloed uitoefent op het engagement van consumenten op de energiemarkt. Dit engagement mag echter niet beschouwd worden als een verantwoordelijkheid die uitsluitend aan de consument toebehoort. Een nauwe structurele samenwerking tussen regulatoren, overheden, industrie, onafhankelijke ombudsdiensten en consumentenverenigingen kan ook een positieve invloed hebben op het consumentenengagement.

 

  • Consumentenvoorlichting, rechten en bescherming van kwetsbare consumenten

Het Forum stelt vast dat veel consumenten nog niet weten dat ze makkelijk kunnen veranderen van leverancier en wil dat energieprijsvergelijkingen via internet meer in de kijker worden gezet. Uit een rapport van de Werkgroep ‘e-Billing and Consumer Management of Personal Data’ blijkt dat toegang tot objectieve en transparante cijfers over energieverbruik, bijvoorbeeld via e-facturatie of slimme meters, aanzet tot een energiebesparingen en gedragswijzigingen omwille van de feedback over efficiënt energieverbruik die kan worden teruggekoppeld. Doordat vele gegevens tegenwoordig online worden verzonden naar de consument, is het zeer belangrijk voor energiebedrijven om steeds alert te blijven voor potentiële reputatieschade door een zwakke databeveiliging en daarbij gegevensbescherming als prioritair te beschouwen. Het Forum roept alle belanghebbenden op om consumenten te allen tijde via verschillende kanalen in te lichten over hun rechten en kansen inzake de energiemarkt en het -aanbod. Het Forum stelt dat de nieuwe richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, die uiterlijk op 5 juni 2014 moet worden omgezet in nationale wetgeving, nieuwe rechten en voordelen voor consumenten met zich mee zal brengen. Uit het rapport van de Werkgroep ‘Kwetsbare consument’ blijkt dat hoewel dit probleem ook met sociale maatregelen kan worden opgelost, kwetsbaarheid inzake energie niet noodzakelijk een uitsluitend financiële kwestie is. Het Forum benadrukt dat een investering in maatregelen rond energie-efficiëntie op lange termijn een manier kan vormen om bepaalde consumenten minder kwetsbaar te maken. Bij de omzetting van voormelde richtlijn roept het Forum op om de specifieke noden en omstandigheden van kwetsbare consumenten voor ogen te houden zodat zij volop kunnen profiteren van de nieuwe maatregelen op sociaal, energie- en ander beleid betreffende energie-efficiëntie en van de nieuwe kansen die de energiemarkt aanbiedt.

 

  • Rol van de marktspelers bij het afdwingen van de IEM-wetgeving en het optimaliseren van consumentenvoordelen die voortvloeien uit nieuwe Business opportuniteiten

De werking van distributienetbeheerders moet volgens het Forum uitgaan van de principes van kostenefficiëntie en duurzaamheid op lange termijn wat concurrentie en consumentenvoordelenl in de hand zal werken. Het Forum stelt tot slot dat er verschillende factoren zijn (onder andere een duidelijk marktaanbod, effectievere klachtenbehandeling, groepsaankoop) die significant kunnen bijdragen tot een betere en effectieve concurrentie onder energieleveranciers, wat de consument uiteindelijk alleen maar ten goede kan komen.

 

Commentaar van de Ombudsdienst en van de andere onafhankelijke Ombudsdiensten voor Energie binnen het Netwerk ‘National Energy Ombudsman Network - NEON

Tijdens het Forum in Londen konden we vaststellen dat gereguleerde (sociale) tarieven en openbare dienstverplichtingen  niet in het discours van de Europese Commissie (EC) voorkomen om de impact van de vrijgemaakte markt op de (kwetsbare) consument te milderen of te counteren. Sterk samengevat is de EC immers van mening dat (kwetsbare) consumenten zoveel mogelijk moeten switchen van leverancier om de goedkoopste tarieven te vinden en de energievraagbeheersing moet dan maar via slimme meters gebeuren.

 

Vanuit NEON geloven we evenwel dat gereguleerde prijzen, sociale tarieven en openbare dienstverplichtingen die aan de marktspelers worden opgelegd, nuttig en (zelfs tijdelijk) een bijdrage  kunnen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de 2020 visie ‘A 2020 Vision for Europe’s energy customers’ in het voordeel van kwetsbare energieconsumenten.

Deze toekomstvisie wil de consument immers opnieuw centraal plaatsen op de energiemarkt van de toekomst en dit aan de hand van vier principes. Die principes zijn betrouwbaarheid, betaalbare prijzen, eenvoud evenals bescherming, gekoppeld aan het versterken van de rechten van de consument als marktspeler. Om die ideeën met succes in concrete acties te vertalen, zijn een permanente dialoog en gezamenlijke inspanningen van de nationale reguleringsautoriteiten, de regeringen, de consumenten, de industrie en de Europese instellingen noodzakelijk.