Persbericht werking ODE2010 14/01/2011

Publication date: 
14/01/2011 - 10:00

P E R S B E R I C H T

Afsluiting eerste werkingsjaar van de federale Ombudsdienst voor Energie

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het eerste werkingsjaar 2010 in totaal 3.936 klachten ontvangen, waarvan 57 ,3 % Nederlandstalige klachten, 42,6 % Franstalige klachten en 0,1 % Duitstalige klachten. De ontvangen klachten hebben voornamelijk betrekking op betwistingen over:

  • de verwerking van metergegevens bij jaarlijkse opname, bij verhuis of leegstand van een woning, de installatie van zonnepanelen, …
  • de duidelijkheid van de facturatie, de contractuele voorwaarden en de toegepaste prijzen en (sociale) tarieven,
  • de betaling van facturen zoals afbetalingsplannen, (uitblijven van) terugbetalingen, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, (dreiging met) opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling.

De overige ontvangen klachten hebben te maken met de kwaliteit van de dienstverlening, verbrekingsvergoedingen bij verandering van leverancier, verkoopen marketingpraktijken en gewestelijke bevoegdheden zoals netaansluitingen en stroompannes.

Meer details met betrekking tot de klachtenbehandeling zullen medegedeeld worden in het eerste jaarverslag van de federale Ombudsdienst voor Energie dat tegen 1 mei 2011 aan de federale Minister voor Energie zal worden bezorgd.

Ter informatie:

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Ombudsdienst voor Energie:

  • per brief: Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel
  • per fax: 02 211 10 69
  • via het elektronisch klachtenformulier