Persbericht werking ODE2011 13/01/2012

Publication date: 
13/01/2012 - 10:15

 P E R S B E R I C H T

Afsluiting werkingsjaar 2011 van de federale Ombudsdienst voor Energie

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het tweede werkingsjaar 2011 in totaal 8.736 klachten ontvangen (tegenover 3.936 klachten in 2010), waarvan 66,6 % Nederlandstalige klachten, 33,3 % Franstalige en 0,1 % Duitstalige klachten.

Zoals in 2010 hadden de ontvangen klachten in 2011 vooral (voor meer dan 20 % van de klachtensoorten) betrekking op betwistingen over:

  • de verwerking van metergegevens bij jaarlijkse opname, bij verhuis of leegstand van een woning, de installatie van zonnepanelen, …
  • de duidelijkheid van de energiefactuur, de contractuele voorwaarden en de toegepaste prijzen en tarieven,
  • de betaling van facturen zoals afbetalingsplannen, (uitblijven van) terugbetalingen, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, (dreiging met) opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling.

In 2011 behandelde de Ombudsdienst voor Energie tevens een aantal specifieke klachtensoorten zoals:

  • de dubbele verbrekingsvergoedingen van maximaal 50 of 75 euro naar aanleiding van de opzegging van één energiecontract dat zowel voor elektriciteit als voor aardgas werd afgesloten (meer dan 1.500 klachten) ;
  • de rechtzetting van energiefacturen ingevolge de toepassing met terugwerkende kracht van de sociale tarieven voor elektriciteit en gas en van de gratis elektriciteit in Vlaanderen (meer dan 500 klachten) ;
  • de verhoging van de distributienettarieven ingevolge de doorrekening in Vlaanderen van de kosten voor groene-stroomcertificaten (meer dan 400 klachten).

De overige ontvangen klachten hadden te maken met de kwaliteit van de dienstverlening, de verkoop- en marketingpraktijken van energieleveranciers en een aantal gewestelijke bevoegdheden zoals netaansluitingen, gedropte klanten en stroompannes.

Meer details met betrekking tot de geschillenbehandeling, de geformuleerde aanbevelingen en beleidsadviezen zullen medegedeeld worden in het jaarverslag van de Ombudsdienst voor Energie dat ten laatste tegen 1 mei 2012 aan de Staatssecretaris voor Energie en aan het Parlement zal worden bezorgd.

Ten slotte wenst de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2012 reeds de volgende beleidsprioriteiten te formuleren:

  • de aanduiding van de Franstalige ombudsman/vrouw zodat de Ombudsdienst voor Energie als een volwaardig college kan functioneren;
  • de aanpassing en versterking van het sectoraal akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgassector” waarover de Ombudsdienst voor Energie een aantal beleidsadviezen in 2011 formuleerde;
  • de verdere uitbouw en promotie van het “National Energy Ombudsman Network” (NEON), opgericht in 2011 samen met de Franse en Britse ombudsdiensten voor Energie, om binnen de lidstaten van de Europese Unie eveneens onafhankelijke ombudsdiensten voor energie op te richten.