Privacy policy

U hebt recht op respect voor uw privacy en, in dit kader, op de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres ...

U bent beschermd op grond van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

 Op basis van die Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u recht op duidelijke, volledige en eenvoudig te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 

1) Doelstellingen van de verwerking

De Ombudsdienst voor Energie, vertegenwoordigd door de Franstalige Ombudsman en de Nederlandstalige Ombudsman, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten verwerkt. Dit betekent dat de Ombudsdienst alleen of samen met anderen de doelstellingen en de methodes van de verwerking van deze persoonsgegevens bepaalt.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de opdrachten van de Ombudsdienst voor Energie en de aangeboden diensten.

Bepaalde persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt:

 • om dossiers met betrekking tot u te behandelen;
 • om uw vragen te beantwoorden;
 • voor statistische doeleinden;
 • om onze dienstverlening te verbeteren.

2) Verwerkte gegevens

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven. De Ombudsdienst is een bevoegde entiteit in overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch rechtBuitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. U kunt het reglement voor de procesvoering van de Ombudsdienst ook raadplegen.

 In het algemeen:

 •  Persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden verzameld en verwerkt met als doel een antwoord te formuleren op een vraag om informatie of op een klacht die u hebt ingediend.
 • We stellen uw persoonsgegevens nooit ter beschikking van derden, tenzij een dergelijke overdracht verplicht is bij of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. De instellingen die belast zijn met openbare dienstverlening of die een taak van algemeen belang uitvoeren op basis van een overheidsopdracht, worden, los van hun juridische vorm, niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel als de samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor een correcte uitvoering van de te leveren diensten. Deze samenwerking met andere branches van de overheid (inclusief op andere niveaus, zoals de gemeenschappen, gewesten en gemeenten) zal worden geregeld door middel van kader- of protocolovereenkomsten.
 • Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor publicitaire doeleinden en zullen niet worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden kunnen gebruiken.
 • Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of een onderneming die buiten de Europese Unie is gevestigd.
 •  U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, u kunt hun juistheid controleren en eventuele vergissingen laten corrigeren.

Op de website:

De Ombudsdienst voor Energie hecht veel belang aan het respect voor de privacy van de websitegebruikers. De inlichtingen op deze website zijn beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonsgegevens moet achterlaten.

 • het IP-adres dat aan u werd toegekend op het ogenblik van de verbinding;
 • de datum en het tijdstip waarop u toegang kreeg tot de dienst;
 • de pagina's die u misschien hebt geraadpleegd tijdens een bepaalde periode;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw pc is geïnstalleerd;
 • de zoekmachine en de kernwoorden die u hebt gebruikt om de website van de dienst te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • de taalkeuze;
 • de website via dewelke u op onze website bent beland.

Deze gegevens worden enkel verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende onderdelen van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Ze zullen nooit worden gebruikt om een profiel van de burger op te maken.

Het is mogelijk dat u persoonsgegevens moet opgeven, meer bepaald voor invulformulieren die u ter beschikking worden gesteld.
Wanneer een link u naar een ander portaal, een andere website, een onlineapplicatie of een sociaal netwerk leidt, moet u de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten raadplegen.

 3) Gebruik van cookies

Op de website maken we gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine gegevensbestandjes die door de server van een website via uw webbrowser tijdelijk of permanent worden opgeslagen op uw computer of op uw apparaat. Ze vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren het gebruik van de website.

In de instellingen van uw webbrowser kunt u cookies blokkeren of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Dit kan wel aanleiding geven tot een verminderde functionaliteit, vertragingen of zelfs de onmogelijkheid om bepaalde delen van de website te gebruiken.

Voor meer informatie over cookies en over de manier waarop u ze afhankelijk van uw type webbrowser kunt verwijderen, verwijzen we u graag naar de volgende website: www.allaboutcookies.org.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen om de website te raadplegen, de functies op de website te gebruiken en toegang te krijgen tot met een wachtwoord beveiligde delen. Als het gebruik van deze cookies is geblokkeerd, kunnen bepaalde delen van de website misschien niet langer correct worden gebruikt.
 

 • Functionele cookies

Dit zijn cookies die ons herinneren aan uw keuzes en voorkeuren (denk bv. aan de taalkeuze). Zo kunnen we het gebruiksgemak van de website verhogen en u meer relevante informatie aanbieden.
 

 • Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over het gebruik dat u van onze website maakt, zoals informatie over de geraadpleegde pagina's of het aantal foutmeldingen. Zo kunnen we het gebruik van de website analyseren en optimaliseren.

Performantiecookies worden ook analytische cookies genoemd. De Ombudsdienst voor Energie kan de informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van deze cookies, eventueel verzamelen met het oog op een goed onderbouwde verbetering van de website en van de diensten.
 

 • Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google Inc. ('Google') analyseert het publiek van websites aan de hand van analytische cookies. De inlichtingen die met behulp van cookies zijn verzameld over het gebruik van de website door een bezoeker, evenals het IP-adres van deze bezoeker, worden naar Google gestuurd en worden door Google opgeslagen.

Google kan die informatie gebruiken om de volgende redenen:

 •  website- en applicatie-eigenaars die Google Analytics gebruiken, helpen om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers hun websites of applicaties gebruiken;
 •  fraude en andere veiligheidsrisico's opsporen en bestrijden om de gebruikers en de partners te beschermen;
 •  de wettelijke verplichtingen nakomen;
 •  zijn producten verbeteren.

Voor al deze activiteiten, met uitzondering van de bijstand aan website- en applicatie-eigenaars, treedt Google op als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van de verzamelde gegevens over uw gebruik van de website valt dus onder de verantwoordelijkheid van Google.
 

Hoe kunt u informatie die naar Google is verstuurd, beheren?

Hieronder vindt u de manieren waarop u de informatie die door uw webbrowser wordt gedeeld bij uw bezoek aan de website, kunt beheren:

 •  Als u niet wilt dat uw webbrowser gebruikmaakt van Google Analytics, kunt u de webbrowseruitbreiding voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy
 •  Als u verbonden bent met uw Google-account, kunt u, afhankelijk van uw accountinstellingen, bepaalde gegevens die Google heeft verzameld op de door u bezochte websites en applicaties, inzien en wijzigen.
 •  Met behulp van de privénavigatiemodus in Chrome kunt u surfen op het internet zonder dat de webpagina's en de files in uw surfgeschiedenis worden opgeslagen. De cookies zullen worden verwijderd nadat u alle browservensters en -tabbladen van de privénavigatiemodus hebt afgesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden bewaard totdat u ze wist.

 4) Bewaartermijn

Conform de overeenkomsten tussen de staatsarchieven worden uw gegevens en persoonlijke documenten gedurende drie jaar na het indienen van het klachtendossier bijgehouden op papier en in een elektronische versie in de kantoren van de Ombudsdienst voor Energie. Na drie jaar worden de papieren versie en de elektronische versie van uw gegevens en persoonlijke documenten vernietigd, met uitzondering van de dossiers die werden ingediend in maart en waarvan een papieren versie ter beschikking blijft van de staatsarchieven.

 5) Veiligheid

De Ombudsdienst voor Energie doet al het nodige om de beveiliging van uw persoonsgegevens te verzekeren. De diensten gebruiken verschillende beveiligingstechnieken en -procedures om erover te waken dat uw gegevens beschermd zijn tegen met name ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Zowel op het fysieke als op het elektronische en organisatorische vlak werden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens te garanderen.

Zo worden de persoonsgegevens die u verstrekt, opgeslagen op servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. Deze medewerkers werden in kennis gesteld van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden opgesteld voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Ze zijn verplicht om de privacy van uw persoonsgegevens te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u daar uw toestemming voor geeft of onder de onderstaande voorwaarden.

6) Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Ook al doet de Ombudsdienst voor Energie al het mogelijke om uw privacy te beschermen, toch is een doeltreffende bescherming uiteraard slechts mogelijk als u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te beschermen.

7) Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Toekomstige wijzigingen aan deze privacyverklaring zijn niet uitgesloten. We vragen u daarom om van tijd tot tijd de privacyverklaring opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. Na elke aanpassing zal de datum waarop dit document voor het laatst werd herzien, ook worden bijgewerkt. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds in overeenstemming zullen zijn met de bovengenoemde wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zult u daar in de mate van het mogelijke over worden ingelicht. Daarvoor kunnen we gebruikmaken van een mededeling op de website en van de contactgegevens die u eventueel hebt verstrekt bij uw registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik van de diensten valt onder de bepalingen van de versie van de privacyverklaring die op dat ogenblik van kracht is.

Dat betekent concreet dat:

de Ombudsmannen zich ertoe verbinden om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt;

de persoonsgegevens alleen kunnen worden verzameld en verwerkt om te reageren op een verzoek om informatie of op de klacht die u hebt ingediend;

de persoonsgegevens niet zullen worden meegedeeld aan derden, behalve indien dit nodig is voor de behandeling van uw informatieverzoek of van uw klacht, en niet zullen worden gebruikt voor commerciële doeleinden;

u het recht hebt op inzage van uw persoonsgegevens en dat u hun juistheid kunt controleren en eventuele vergissingen kunt laten corrigeren. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor Energie.

8) Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening,

Contactgegevens:

Per e-mail:
klacht@ombudsmanenergie.be

Per brief:

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II-laan 8 bus 6

Brussels 1000

9) Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dienst op het volgende adres:

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II-laan 8 bus 6

1000 Brussel
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be