Privacy policy

U hebt recht op respect voor uw privacy en, in dit kader, op de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres ...

U bent beschermd op grond van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

 Op basis van die Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u recht op duidelijke, volledige en eenvoudig te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 

1) Doelstellingen van de verwerking

De Ombudsdienst voor Energie, vertegenwoordigd door de Franstalige Ombudsman en de Nederlandstalige Ombudsman, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten verwerkt. Dit betekent dat de Ombudsdienst alleen of samen met anderen de doelstellingen en de methodes van de verwerking van deze persoonsgegevens bepaalt.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de opdrachten van de Ombudsdienst voor Energie en de aangeboden diensten.

Bepaalde persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt:

 • om dossiers met betrekking tot u te behandelen;
 • om uw vragen te beantwoorden;
 • voor statistische doeleinden;
 • om onze dienstverlening te verbeteren.

2) Verwerkte gegevens

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven. De Ombudsdienst is een bevoegde entiteit in overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch rechtBuitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. U kunt het reglement voor de procesvoering van de Ombudsdienst ook raadplegen.

 In het algemeen:

 •  Persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden verzameld en verwerkt met als doel een antwoord te formuleren op een vraag om informatie of op een klacht die u hebt ingediend.
 • We stellen uw persoonsgegevens nooit ter beschikking van derden, tenzij een dergelijke overdracht verplicht is bij of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. De instellingen die belast zijn met openbare dienstverlening of die een taak van algemeen belang uitvoeren op basis van een overheidsopdracht, worden, los van hun juridische vorm, niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel als de samenwerking met deze instellingen onontbeerlijk is voor een correcte uitvoering van de te leveren diensten. Deze samenwerking met andere branches van de overheid (inclusief op andere niveaus, zoals de gemeenschappen, gewesten en gemeenten) zal worden geregeld door middel van kader- of protocolovereenkomsten.
 • Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor publicitaire doeleinden en zullen niet worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden kunnen gebruiken.
 • Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of een onderneming die buiten de Europese Unie is gevestigd.
 •  U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, u kunt hun juistheid controleren en eventuele vergissingen laten corrigeren.

Op de website:

De Ombudsdienst voor Energie hecht veel belang aan het respect voor de privacy van de websitegebruikers. De inlichtingen op deze website zijn beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonsgegevens moet achterlaten.

 • het IP-adres dat aan u werd toegekend op het ogenblik van de verbinding;
 • de datum en het tijdstip waarop u toegang kreeg tot de dienst;
 • de pagina's die u misschien hebt geraadpleegd tijdens een bepaalde periode;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw pc is geïnstalleerd;
 • de zoekmachine en de kernwoorden die u hebt gebruikt om de website van de dienst te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • de taalkeuze;
 • de website via dewelke u op onze website bent beland.

Deze gegevens worden enkel verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende onderdelen van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Ze zullen nooit worden gebruikt om een profiel van de burger op te maken.

Het is mogelijk dat u persoonsgegevens moet opgeven, meer bepaald voor invulformulieren die u ter beschikking worden gesteld.
Wanneer een link u naar een ander portaal, een andere website, een onlineapplicatie of een sociaal netwerk leidt, moet u de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten raadplegen.

 3) Gebruik van cookies

Op de website maken we gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine gegevensbestandjes die door de server van een website via uw webbrowser tijdelijk of permanent worden opgeslagen op uw computer of op uw apparaat. Ze vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren het gebruik van de website.

In de instellingen van uw webbrowser kunt u cookies blokkeren of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Dit kan wel aanleiding geven tot een verminderde functionaliteit, vertragingen of zelfs de onmogelijkheid om bepaalde delen van de website te gebruiken.

 
Waarom gebruiken we cookies?

De FOD BOSA die de beheerder is van deze website, maakt op www.ombudsmanenergie.be gebruik van drie soorten cookies:

 • essentiële cookies;
 • functionele cookies;
 • analyse cookies.

De FOD BOSA gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.

De FOD BOSA gebruikt daarnaast ook "MATOMO " voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Voor deze analysetool maken we gebruik van een Matomo-Cloud, een externe partner die zowel z'n organisatie als de achterliggende datacenters binnen Europa heeft en volop inzet op GDPR-compliance en respect voor de privacy. Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

 
Lijst van essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

BIGipServerF2W-…

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS01448b0

(tekens na TS… variëren)

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

 

Lijst van functionele cookies

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

language

365 dagen (1 jaar)

Taal van de laatst bezochte pagina

Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.

has_js

Tot het einde van de sessie

1

Snelle check of javascript beschikbaar is.

 

Lijst van analytische cookies

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

_pk_id

28 dagen

Token id

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ref

6 maanden

 

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ses

50 minuten

Session id

Analyse van het bezoekersaantal website.

 

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

 

 4) Bewaartermijn

Conform de overeenkomsten tussen de staatsarchieven worden uw gegevens en persoonlijke documenten gedurende drie jaar na het indienen van het klachtendossier bijgehouden op papier en in een elektronische versie in de kantoren van de Ombudsdienst voor Energie. Na drie jaar worden de papieren versie en de elektronische versie van uw gegevens en persoonlijke documenten vernietigd, met uitzondering van de dossiers die werden ingediend in maart en waarvan een papieren versie ter beschikking blijft van de staatsarchieven.

 5) Veiligheid

De Ombudsdienst voor Energie doet al het nodige om de beveiliging van uw persoonsgegevens te verzekeren. De diensten gebruiken verschillende beveiligingstechnieken en -procedures om erover te waken dat uw gegevens beschermd zijn tegen met name ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Zowel op het fysieke als op het elektronische en organisatorische vlak werden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens te garanderen.

Zo worden de persoonsgegevens die u verstrekt, opgeslagen op servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. Deze medewerkers werden in kennis gesteld van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden opgesteld voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Ze zijn verplicht om de privacy van uw persoonsgegevens te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u daar uw toestemming voor geeft of onder de onderstaande voorwaarden.

6) Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Ook al doet de Ombudsdienst voor Energie al het mogelijke om uw privacy te beschermen, toch is een doeltreffende bescherming uiteraard slechts mogelijk als u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te beschermen.

7) Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Toekomstige wijzigingen aan deze privacyverklaring zijn niet uitgesloten. We vragen u daarom om van tijd tot tijd de privacyverklaring opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen. Na elke aanpassing zal de datum waarop dit document voor het laatst werd herzien, ook worden bijgewerkt. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds in overeenstemming zullen zijn met de bovengenoemde wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zult u daar in de mate van het mogelijke over worden ingelicht. Daarvoor kunnen we gebruikmaken van een mededeling op de website en van de contactgegevens die u eventueel hebt verstrekt bij uw registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik van de diensten valt onder de bepalingen van de versie van de privacyverklaring die op dat ogenblik van kracht is.

Dat betekent concreet dat:

de Ombudsmannen zich ertoe verbinden om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt;

de persoonsgegevens alleen kunnen worden verzameld en verwerkt om te reageren op een verzoek om informatie of op de klacht die u hebt ingediend;

de persoonsgegevens niet zullen worden meegedeeld aan derden, behalve indien dit nodig is voor de behandeling van uw informatieverzoek of van uw klacht, en niet zullen worden gebruikt voor commerciële doeleinden;

u het recht hebt op inzage van uw persoonsgegevens en dat u hun juistheid kunt controleren en eventuele vergissingen kunt laten corrigeren. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor Energie.

8) Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening,

Contactgegevens:

Per e-mail:
dpo@ombudsmanenergie.be 

Danny Baerts

Per brief:

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II-laan 8 bus 6

Brussels 1000

9) Klachten 

Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren.

U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoritiet = GBA (de oude Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00

10) Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dienst op het volgende adres:

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II-laan 8 bus 6

1000 Brussel
E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be