Sociaal tarief: ontbreken van een “geldig” attest

Publication date: 
31/12/2015 - 13:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling 2015: Sociaal tarief: ontbreken van een “geldig” attest

Situatie

Sedert juli 2009 wordt de sociale maximumprijs automatisch toegekend (dit op grond van de Programmawet van 27 april 2007). In principe moet de energieklant die hierop recht heeft daarvoor dus geen stappen meer zetten. Indien hij het voordelige tarief om de één of andere reden niet toegekend krijgt kan hij nog steeds een attest indienen bij de leverancier. Een dergelijk attest kan worden bekomen bij de instantie die de uitkering verstrekt die de klant toegang geeft tot het sociaal tarief (met name het OCMW, de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap of de Rijksdienst voor Pensioenen).

In de praktijk kan het echter nog steeds voorkomen dat energieklanten geen sociaal tarief toegekend krijgen terwijl zij volledig beantwoorden aan de toekenningsvoorwaarden. Dat blijkt ook uit de klachten die de Ombudsdienst hierover ontvangt. In verschillende klachtendossiers kent de energieleverancier het sociaal tarief niet toe omwille van de aard van het voorgelegde attest (algemeen, geen “specifiek” attest).

Waar de Programmawet van 27 april 2007 de principes van de automatische toekenning vaststelt, worden de verdere uitwerking ervan door uitvoeringsbesluiten vastgesteld. Zo bepaalt de wet dat, niettegenstaande het de automatische toepassing van het sociaal tarief invoert, de leverancier nog steeds de attesten moeten aanvaarden waarmee de eindafnemers bewijzen dat ze tot één van de categorieën behoren die recht hebben op de toepassing van het sociaal tarief (artikel 6, tweede lid).

Pas op een latere datum is bij koninklijk besluit een model vastgesteld waaraan dergelijke attesten moeten voldoen (de modellen zijn neergelegd in de bijlagen bij de Koninklijke Besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen/elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan). Die koninklijke besluiten zijn pas op 01/04/2012 in werking getreden. Kenmerkend voor de attesten volgens dit model is dat zij enkel met het oog op de toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas en telkens per kalenderjaar worden opgemaakt.

(Details van de aanbeveling in bijlage)