Sociaal tarief: rechtzetting energiefacturen

Publication date: 
31/12/2015 - 13:45
Niet gevolgd door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling 2015: Sociaal tarief: rechtzetting energiefacturen

Situatie

Sedert juli 2009 wordt het sociaal tarief in principe automatisch toegepast, zodat de energieklant die daar recht op heeft in principe geen stappen meer moet zetten. Het sociaal tarief wordt immers verworven doordat de energieklant zelf of een persoon die bij hem inwoont een bepaald gewaarborgd inkomen of sociale tegemoetkoming geniet, welke gegevens zijn die bij de betrokken administraties gekend zijn. Dit laat toe dat, door een systeem van gegevensuitwisseling, de energieleveranciers op de hoogte worden gebracht voor welke klanten zij het sociaal tarief dienen toe te passen.

Soms stellen zich echter problemen wanneer de betrokken rechthebbende dat gewaarborgd inkomen of sociale tegemoetkoming verliest. Het gebeurt soms dat de leverancier nog gedurende lange tijd na het verlies van dat recht het verbruik aan sociaal tarief blijft factureren en zich pas op een nog latere datum genoodzaakt ziet om die facturen terug recht te zetten. Nochtans worden dergelijke situaties in de huidige wetgeving reeds geregeld (artikel 11 van de Programmawet van 27 april 2007), maar die bepaling blijkt niet altijd toepassing te vinden.

Verder moet ook rekening worden gehouden met de algemene regel inzake de herziening van facturen. Ingevolge het consumentenakkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” kunnen de leveranciers in de algemene voorwaarden voor consumenten geen bedingen opnemen die voorzien in een termijn van meer dan twaalf maanden vanaf de uiterste betalingsdatum gedurende de welke zij fouten inzake facturatie kunnen rechtzetten, tenzij deze rechtzetting te wijten is aan derde partijen.

Zo was de heer S. gerechtigd op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit tot 31/12/2009. Nochtans paste ENI in de afrekeningsfactuur van 28/04/2010 nog steeds het sociaal tarief toe voor de ganse verbruiksperiode van 14/05/2009 tot 22/04/2010.

In de twee rechtzettingsfacturen van 23/06/2011 werd het verbruik voor de periode van 01/01/2010 tot 22/04/2010 aangerekend aan commerciële tarieven van ENI in plaats van het oorspronkelijke sociaal tarief. Niettemin werden deze facturen meer dan 12 maanden na de uiterste datum van betaling van de afrekeningsfactuur van 28/04/2010 (blijkens dit document bepaald op 13/05/2010) opgesteld. 

(Details van de aanbeveling in bijlage)