Administratieve kosten

Mevrouw A. uit Brussel moet een schuld van €412,11 betalen aan haar leverancier. De leverancier stuurt dit dossier door naar een extern incassobureau. Mevrouw A. gaat naar het OCMW en verkrijgt een afbetalingsplan. Mevrouw A. betwist echter de invorderingskosten (€125), interesten (€55, 61) en de herinneringskosten (€46).

 

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier gaat akkoord met het verlagen van de invorderingskosten tot €25.

De Ombudsdienst verwijst naar artikel 25sexies van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit artikel beperkt de totale invorderings- en administratieve kosten tot €55, aangezien het totale schuldbedrag €126,61 was:

«Op voorwaarde dat die contractueel vastgelegd zijn, mag geen enkel bedrag ander dan die hieronder aangegeven van de verbruiker geëist worden :

1° alle invorderingskosten voor onbetaalde facturen, mogen 7,50 euro voor een herinnering en 15 euro voor ingebrekestelling niet overschrijden, met dien verstande dat het totaal van de invorderings- en administratieve kosten de som van 55 euro niet mag overschrijden. »

De leverancier gaat uiteindelijk akkoord om de invorderingskosten van €25 en de interesten van €55,61 te annuleren.