Gratis kWh in Vlaanderen

Meneer S. veranderde op 01/07/2010 van leverancier. Vervolgens ontving hij een slotafrekening voor 0 kWh voor de periode 18/03/2010 en 0/06/2010. Aangezien meneer S. zonnepanelen beschikt en dus tijdens deze periode meer geproduceerd heeft dan verbruikt, werd er geen verbruik meer aangerekend.

De afrekeningsperiode van de voorgaande periode (van 19/08/2009 – 17/03/2010) werd een verbruik van in totaal 1244 kWh aangerekend. Op geen beide facturen werd de gratis kWh voor 2010 toegekend.

De leverancier argumenteerde dit als volgt:

“De tussentijdse afrekening factureert geen gratis kWh, de slotafrekening wel maar hier had hij geen verbruik dus kon er ook geen gratis kWh toegekend worden.”

Rekening houdend met de procedure die de VREG heeft opgelegd, had de gratis kWh inderdaad moeten toegekend worden op de slotfactuur, aangezien dit de eerste afrekeningsfactuur was na 1 mei 2010 die de klant ontving.

De Ombudsdienst voor Energie verwees evenwel naar titel IV., art. 4.1.1., §2 van het Vlaams Energiebesluit van 19 november 2010:

“Als het verbruik van de afgelopen twaalf maanden lager is dan de hoeveelheid elektriciteit, vermeld in paragraaf 1, wordt de te vermelden hoeveelheid elektriciteit, vermeld in paragraaf 1, beperkt tot het door de meetinstallatie van de aansluiting op het distributienet gemeten netto verbruik tussen afname en eventuele injectie op het distributienet van de afgelopen twaalf maanden.”

Hieruit blijkt dat wel degelijk het verbruik van de laatste 12 maanden in rekening moet worden gebracht. Bijgevolg heeft  meneer S. volgens de Ombudsdienst nog steeds recht op de hoeveelheid gratis kWh voor 2010 in overeenstemming met zijn gezinssituatie op 01/01/2010.

Hiermee geconfronteerd maakte de leverancier een creditnota op. Op deze creditnota werd de gratis elektriciteit voor 2010 toegekend.

Meneer S. heeft recht op 700 kWh maar er wordt slechts 448 kWh toegekend aangezien de leverancier een extrapolatie van het verbruik heeft gemaakt:

“Voor 211 dagen = 1244 kWh

1244/211 = 5,90 kWh/ dag

5,90 kWh x 76 dagen = 448,08 kWh x 0,147386 (eenheidsprijs gratis kWh, terug te vinden op de website van de VREG) = €66,04 excl. btw (€79,91 incl. btw)”

De Ombudsdienst voor Energie kon zich niet vinden in deze redenering gelet op het eerder vermelde artikel uit het Vlaams Energiebesluit aangezien hierin expliciet wordt vermeld dat het verbruik van de afgelopen 12 maanden in beschouwing moet worden genomen.

Interventie van de ombudsman: 

Gelet de gewestelijke bevoegdheid, vroeg de Ombudsdienst voor Energie het standpunt van de VREG over de extrapolatie die de leverancier maakte.

De VREG nam het volgend standpunt in:

“De mening van de VREG hierover is dat het gaat over het verbruik van de afgelopen 12 maanden (het verbruik in 2009). Slechts als er geen verbruik is voor de afgelopen 12 maanden, mag er geëxtrapoleerd worden. Als er in 2009 een verbruik was van minstens 700 kWh mag de gratis stroom 2010 toegekend worden door de leverancier.”

Geconfronteerd met dit standpunt ging de leverancier over tot de aanmaak van een bijkomende creditnota zodat finaal 700 kWh gratis elektriciteit werd toegekend.