Jaarlijkse afrekening komt niet overeen met de simulatie die werd opgemaakt bij de ondertekening van het contract

De heer L. voert via een prijsvergelijkingswebsite een simulatie uit en bekomt een totaalresultaat van 1.011 euro bij een bepaalde leverancier. Gezien dit opmerkelijk voordeliger is dan de andere resultaten neemt de klant contact op met de betreffende leverancier om na te vragen of deze simulatie wel correct is. De leverancier merkt inderdaad op dat een bepaalde korting dubbel werd toegekend en deelt aan de klant mee dat het totaalbedrag van de simulatie 1.225 euro bedraagt.

Gezien dit bedrag nog steeds voordeliger is dan het resultaat van de andere leverancier beslist de klant om in te gaan op het voorstel.

Een jaar later ontvangt de klant zijn afrekeningsfactuur van de leverancier. Het totaal aangerekende bedrag komt neer op 1.226 euro, hetgeen dus in feite overeenkomt met het gesimuleerde bedrag. De klant maakt evenwel de opmerking dat het verbruik op zijn afrekening ongeveer 30% lager ligt dan het verbruik dat werd medegedeeld om de simulatie op te maken. Het totaalbedrag van de afrekening zou dus volgens de klant lager moeten liggen.

De klant ontvangt geen duidelijke verklaring van de leverancier en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt mee dat een simulatievoorstel geen bindende prijs betreft. Gedurende de looptijd van het contract kan de prijs immers wijzigen door externe factoren zoals de distributienettarieven en de taksen en heffingen.

De Ombudsdienst heeft aan de leverancier verzocht om de berekening over te maken van het gesimuleerde bedrag van 1.225 euro. Volgens de Ombudsdienst zijn de netwerkkosten en taksen en heffingen in de periode van de afrekening namelijk niet buitensporig gestegen en kunnen die niet verklaren dat er toch nog 1.226 euro wordt aangerekend, ondanks een daling van 30% van het verbruik.

De leverancier kan geen detailberekening van de simulatie bezorgen en erkent bijgevolg dat de simulatie onvolledig is en de klant zich misleid kan voelen.

De Ombudsdienst heeft als voorstel tot minnelijke schikking een financiële compensatie voorgesteld ten bedrage van 114 euro waarmee zowel de heer L. als de leverancier akkoord zijn gegaan.