Laattijdige factuur

De heer B. ontvangt na een overstap naar een andere leverancier een afsluitende factuur. Hij betaalt die. Veertien maanden later geeft de oude leverancier aan dat de kosten voor de huur van de meter en de distributiekosten niet gefactureerd werden door een computerprobleem. Om die reden wordt er een nieuwe factuur verstuurd naar de heer B.

Interventie van de ombudsman: 

De Ombudsdienst heeft de energieleverancier erop gewezen dat die rechtzetting te laat is gebeurd. Het Consumentenakkoord bepaalt inderdaad het volgende:

“Hiertoe verbinden de leveranciers er zich toe: 5. Geen bedingen op te nemen die voorzien in een termijn van meer dan twaalf maanden vanaf de uiterste betalingsdatum gedurende de welke de energieleverancier fouten inzake facturatie kan rechtzetten, tenzij deze rechtzetting te wijten is aan derde partijen. In dat laatste geval geldt een rechtzettingstermijn, zoals vastgelegd in de toepasselijke reglementering.”

De leverancier repliceerde dat dit volgens hem geen rechtzetting van eerder gefactureerde elementen was, maar een toevoeging van elementen die gefactureerd waren door een derde partij, nl. de netbeheerder. De leverancier legde uit dat het Technisch Reglement twee jaar tijd voorziet om gegevens die gebonden zijn aan de derde partij te factureren. De termijn van twee jaar waarnaar de leverancier hier verwees, is van toepassing bij een rechtzetting van de meterstanden. De distributienetbeheerder deelde mee dat er geen metergegevens waren rechtgezet en dat er dus ook geen enkele rechtzetting naar de leverancier verzonden was.Dit artikel van het Technisch Reglement was dus niet van toepassing. De Ombudsdienst heeft er bij de leverancier op aangedrongen om het Consumentenakkoord na te leven. De leverancier heeft uiteindelijk de rechtzetting, die het voorwerp van de klacht vormde, geannuleerd.