Onregelmatige hernieuwing van een energiecontract

Mevrouw T. behartigt de belangen van haar bejaarde oom. Bij nazicht van zijn energiefacturen stelt ze vast dat haar oom maandelijks 169 euro betaalt aan zijn leverancier. Aangezien ze dit een hoog bedrag vindt voor een alleenstaande man die in een appartement woont, gaat ze de facturen verder bekijken.

Op de afrekeningsfactuur merkt mevrouw T. op dat de energieprijzen door de leverancier verhoogd werden. Ze vindt dit opmerkelijk gezien er in de media heel wat berichten verschijnen dat de energieprijzen net historisch laag staan.

Ze vindt dit geen klantvriendelijke houding en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

Leveranciers hebben de mogelijkheid om andere prijzen aan te rekenen naar aanleiding van de hernieuwing van een energiecontract van bepaalde duur. In het Consumentenakkoord ‘De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt’ staat hierover het volgende:

“Wanneer een energieleverancier niet wenst over te gaan tot een stilzwijgende verlenging, maakt hij de consument een nieuw voorstel van leveringsovereenkomst over ten minste twee maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst. Dit nieuw voorstel wordt aan de consument ter kennis gebracht via hetzelfde middel waarmee gebruikelijk met de consument wordt gecommuniceerd in verband met de lopende overeenkomst. Dit voorstel doet duidelijk blijken dat het om een nieuw contractvoorstel gaat. Daarbij legt het duidelijk, ondubbelzinnig en op een specifieke wijze uit waarin de nieuw voorgestelde voorwaarden verschillen van de bestaande overeenkomst.

Enkel wanneer in deze fase het goedkoopste equivalent product uit de portefeuille van de energieleverancier wordt voorgesteld, mag er in de communicatie over het meest voordelige equivalent product worden gesproken. Enkel wanneer het voorgestelde product het goedkoopste van de markt is, mag het worden voorgesteld als het goedkoopste product.

De energieleverancier verzoekt de consument zijn instemming met het nieuwe voorstel uitdrukkelijk te bevestigen via brief of andere duurzame drager, dan wel van energieleverancier te wisselen.

Hij wijst er de consument uitdrukkelijk en op een opvallende manier op dat hij via de websites van de gewestelijke regulatoren kan nagaan wat het goedkoopste product is. Dit gebeurt via een ondubbelzinnige mededeling met opgave van de hyperlink naar de juiste webpagina van de betrokken regulator waar de prijsvergelijking kan worden gemaakt.

Wanneer de consument tegen de einddatum van de lopende overeenkomst op dit verzoek niet heeft gereageerd, verbindt de energieleverancier er zich toe hem verder te blijven beleveren aan het op dat ogenblik goedkoopste equivalent product van bepaalde duur dat hij op de markt aanbiedt. De energieleverancier brengt de consument hiervan uitdrukkelijk op de hoogte via brief of een andere duurzame gegevensdrager.”

Leveranciers hebben dus de mogelijkheid om andere tarieven aan te rekenen als aan de vermelde bepalingen werd voldaan.

In dit dossier heeft de Ombudsdienst echter vastgesteld dat de leverancier de bepalingen uit het Consumentenakkoord niet heeft nageleefd.

Zo meldt de leverancier in de brief bijvoorbeeld dat het contract van de klant “verlengd” wordt. Een verlenging houdt echter in dat het contract zonder enige wijziging wordt verdergezet. Hier is er daarentegen sprake van een “hernieuwing” en in gevallen van een hernieuwing dient de brief duidelijk te maken dat het om een nieuw contractvoorstel gaat.

Verder dient de leverancier ook aan de klant mede te delen dat de klant dit nieuw contractvoorstel uitdrukkelijk dient te bevestigen. In de brief meldt de leverancier thans dat de klant “verder niets hoeft te doen. Het contract wordt automatisch verlengd”. Ook dit is in strijd met het Consumentenakkoord.

De leverancier heeft uiteindelijk de hernieuwing van het contract ongedaan gemaakt en de oorspronkelijke tarieven toegepast. Dit resulteerde in een tegoed van 201 euro in het voordeel van de klant.