Precontractuele korting

Een klant heeft via een prijsvergelijkingswebsite een contract getekend bij een energieleverancier. Bij de ondertekening van dit contract was er een promotie lopende van 20% korting voor elektriciteit en 10% korting voor aardgas.

De leverancier heeft deze korting enkel toegekend op de energieprijzen die worden aangerekend en niet op de distributienettarieven en de belastingen en toeslagen. De leverancier is immers van oordeel dat de prijsvergelijkingswebsite de promotie niet geheel correct heeft geformuleerd en dat de promotie enkel van toepassing was op de energieprijzen die worden aangerekend.

De leverancier verwijst de klant verder naar de prijsvergelijkingswebsite omdat die website aansprakelijk zou zijn voor de foutieve vermelding van de korting.

Interventie van de ombudsman: 

De Ombudsdienst heeft de leverancier gewezen op het feit dat de Gedragscode voor “verkopen gesloten buiten verkoopruimten” en “verkopen op afstand” het volgende bepaalt:

“Deze Gedragscode is van toepassing op leveranciers en verkoopsagenten aangesteld door leveranciers en hun aangestelden betrokken bij de “verkoop op afstand” of “de verkoop gesloten buiten verkoopruimten” van elektriciteit en aardgas (hierna: leveranciers en verkoopsagenten).

De leveranciers waken erover dat deze gedragscode wordt gerespecteerd door hun zelfstandige verkoopsagenten en nemen hiertoe de gepaste maatregelen.”

De klant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de foutieve informatie op de prijsvergelijkingswebsite. Dit is een geschil tussen de leverancier en de prijsvergelijkingswebsite.

De leverancier werd er tevens op gewezen dat de klant het contract heeft getekend in de veronderstelling dat hij 20% en 10% korting op de gehele factuur zou krijgen voor respectievelijk elektriciteit en aardgas. Indien deze korting hem niet toegekend zou worden, zou de klant het contract mogelijk niet getekend hebben.

 

De Gedragscode bepaalt tevens het volgende:

“Onverminderd de straffen voorzien in de verschillende wetten en uitvoeringsbesluiten en alle andere vormen van schadevergoeding, geeft elke inbreuk op de bepalingen van het akkoord en de gedragscode vast te stellen door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (thans de Algemene Directie Economische Inspectie) met betrekking tot de verkoop gesloten buiten de onderneming van de verkoper en van een verkoop via de telefoon aanleiding tot:

- onmiddellijke terugbetaling aan de consument van alle door hem betaalde facturen. Er wordt hem verder geen enkel verbruik gefactureerd.

- onmiddellijk herstel van de consument in zijn oude contractuele relatie. De oude leverancier neemt de consument kosteloos terug zo vlug als technisch mogelijk.”

Indien de leverancier van mening blijft dat de beloofde korting niet van toepassing is en het contract bijgevolg ongeldig is, zou de leverancier al het aangerekende verbruik aan de klant moeten terugbetalen.

Naar aanleiding van deze opmerkingen was de leverancier uiteindelijk bereid om de oorspronkelijk beloofde kortingen toe te kennen en de klant een bedrag van 101,53 euro terug te betalen.