Verlenging energiecontract

Een klant heeft via een groepsaankoop bij een leverancier een contract getekend. Na het eerste contractjaar stelt hij op zijn afrekening vast dat zijn tarieven met 25% gestegen zijn. Hij gaat niet akkoord met deze prijsstijging en vindt het niet kunnen dat leveranciers klanten lokken met goedkope tarieven, om het volgende jaar veel duurdere prijzen aan te rekenen.

Interventie van de ombudsman: 

De punten VI.5 en VI.6 van het Consumentenakkoord bepalen het volgende:

“5. Indien de overeenkomst voorziet in de stilzwijgende verlenging ervan, brengen de leveranciers hun klanten schriftelijk of via een duurzame drager op de hoogte van de stilzwijgende verlenging en de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst. Deze kennisgeving gebeurt minstens 1 maand voor de datum die in de overeenkomst werd vastgesteld om zich te verzetten tegen de stilzwijgende verlenging.

6. Stilzwijgende verlenging houdt in dat de bestaande overeenkomst zonder enige wijziging in het nadeel van de consument wordt verder gezet voor een nieuwe termijn.

Wanneer een leverancier niet wenst over te gaan tot een stilzwijgende verlenging, maakt hij de consument een nieuw voorstel van leveringsovereenkomst over ten minste twee maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst. Daarbij legt hij duidelijk, ondubbelzinnig en op een specifieke wijze uit waarin de nieuw voorgestelde voorwaarden verschillen van de bestaande overeenkomst.

De leverancier verzoekt de consument zijn instemming met het nieuwe voorstel uitdrukkelijk te bevestigen via brief of andere duurzame drager, dan wel van leverancier te wisselen.

Wanneer de consument tegen de einddatum van de lopende overeenkomst op dit verzoek niet heeft gereageerd, verbindt de leverancier er zich toe hem verder te blijven beleveren aan het op dat ogenblik goedkoopste equivalent product van bepaalde duur dat hij op de markt aanbiedt. De leverancier brengt de consument hiervan uitdrukkelijk op de hoogte via brief of een andere duurzame gegevensdrager. Deze bevestiging is niet vereist, wanneer bij het nieuw voorstel de leverancier duidelijk en ondubbelzinnig heeft bevestigd dat het om het goedkoopste tarief gaat voor het equivalent product.”

Leveranciers hebben dan ook de mogelijkheid om een prijswijziging door te voeren als zij aan deze bepalingen voldoen. De Ombudsdienst heeft echter opgemerkt dat de leverancier niet aan deze bepalingen heeft voldaan. Er werd aan de klant namelijk niet duidelijk en ondubbelzinnig uitgelegd waarin de nieuwe voorgestelde voorwaarden verschillen van de bestaande overeenkomst.

Ook werd er niet gevraagd naar de uitdrukkelijke instemming met het nieuwe voorstel. De leverancier werd verzocht om het tarief van het oorspronkelijke contract verder toe te passen.

De leverancier was hiertoe bereid en heeft een kredietnota opgemaakt om het verschil tussen de tarieven te compenseren