Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De heer T. geeft aan dat zijn energieleverancier zijn contract heeft geannuleerd en betwist het door de distributienetbeheerder aan een zeer hoog tarief gefactureerde verbruik. 

 • Beschrijving van de klacht Verbrekingsvergoeding

  Een klant heeft van zijn leverancier een slotafrekening ontvangen naar aanleiding van een leverancierswissel. De klant stelt hierop vast dat er hem een verbrekingsvergoeding wegens vroegtijdige beëindiging van het contract wordt aangerekend. Hij betwist deze schadevergoeding, gezien zijn firma een kmo is en dat de wet van 25 augustus 2012 hierbij van toepassing is die het volgende bepaalt in artikel 5. § 2/3:

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige verbetering van factuur

  Een klant dient een klacht in bij de Ombudsdienst omdat hij van zijn vorige leverancier een correctiefactuur van 83,74 euro heeft ontvangen. Hij betwist deze factuur want hij is al een ruime tijd geen klant meer bij deze leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  De heer H. dient via het OCMW een klacht in tegen een leverancier. De leverancier factureert gas- en elektriciteitsverbruik aan de heer H. zonder dat hij ook maar enig contract heeft ondertekend. Het is een van zijn vroegere kennissen, de heer L., ex-medebewoner, die het contract heeft ondertekend en de contactgegevens van de heer H. heeft doorgegeven. De gegevens op het contract (het identiteitskaartnummer, het telefoonnummer en de handtekening) komen niet overeen met de gegevens van de heer H.

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige aanrekening van verbruik

  In maart 2014 ontvangt de heer M. verbruiksfacturen voor de periode gaande van 5 december 2009 tot 27 oktober 2013, dit voor een bedrag van meer dan 5.199,34 euro. Deze laattijdige facturen berokkenen heel wat financiële schade aan de heer M. en werden niet gerechtvaardigd door de leverancier.

  De facturen zouden enkel betrekking mogen hebben op de periode van 2012 tot 2013, aangezien de laatste meteropname dateert van 07/09/2013 en de meteropname daarvoor van 08/08/2012. 

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Op 03/11/2014 laat een verkoopagent de 86-jarige heer G. een contract ondertekenen. Diezelfde dag verstuurt zijn dochter, mevrouw G., een aangetekende herroepingsbrief met ontvangstbewijs. De leverancier houdt evenwel geen rekening met die brief en beslist om de levering te laten starten op 6/11/2014. Mevrouw G. neemt ook contact op met de vorige leverancier van de heer G. om de contractuele relatie te herstellen.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van de energiefactuur

  De heer D. betwist het door zijn energieleverancier via het incassobureau aangerekende bedrag.

  De heer D. geeft aan dat het gaat om een appartement dat werd verkocht en waar hij niet verantwoordelijk meer voor is.

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  Op 06/07/2014 ontvangt een klant een factuur van de distributienetbeheerder (DNB) waarop er hem een energieverbruik aangerekend wordt voor de periode van 01/07/2010 tot 31/07/2013 ten bedrage van 8.895,07 euro. De klant stelt vast dat het verbruik aan hem wordt aangerekend aan een tarief ‘verbruik zonder contract’, dat veel duurder is dan de gebruikelijke tarieven die de DNB aanrekent. De klant dacht dat het energieverbruik inbegrepen was in zijn huurprijs en betwist dan ook dit tarief aangezien hij niet te kwader trouw heeft gehandeld.

 • Beschrijving van de klacht Onregelmatige factuur

  Mevrouw S. betwist de factuur van de distributienetbeheerder (DNB) voor een ongeoorloofd verbruik voor de periode gaande van 03/12/2013 tot 20/03/2014. Mevrouw S. betwist deze factuur, aangezien haar meter naar eigen zeggen werd vernield en ze zich hier niet van bewust was, omdat ze zich maar zelden naar haar kelder begeeft. Ze vraagt dus dat de fraudekosten worden geannuleerd en dat enkel haar verbruik wordt aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Precontracuele informatie

  Een klant krijgt bezoek van een deur-aan-deurverkoper. De vertegenwoordiger heeft aan de hand van de afrekeningen van de klant een berekening gemaakt van wat zijn voordeel zou bedragen indien hij de overstap zou maken en de klant besluit om in te gaan op dit voorstel.

Pages