Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Administratieve kosten

  Mevrouw G. en de heer L. hebben een afbetalingsplan aangevraagd en gekregen van hun energiebedrijf, dit voor een totaalbedrag van 477,56 euro. Dit bedrag omvat deurwaarderskosten voor een totaalbedrag van 94,80 euro. Mevrouw G. en de heer L. zijn het afbetalingsplan nagekomen, behalve de deurwaarderskosten die zij betwisten.

  De Ombudsdienst is, samen met het energiebedrijf, nagegaan of de aangerekende deurwaarderskosten overeenstemmen met de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. 

 • Beschrijving van de klacht Abonnementskost

  De heer V. is van mening dat zijn leverancier foutieve abonnementskosten op zijn jaarlijkse afrekening van 2011 en zijn slotfactuur van 2012 heeft aangerekend. Deze laatste was opgemaakt voor een onvolledig jaar, gezien de heer V. van leverancier was veranderd. Volgens zijn berekeningen zou zijn jaarlijks aardgasverbruik onder 30.000 kWh liggen hetgeen een aanzienlijk lagere abonnementskost zou impliceren. De leverancier ging hiermee niet akkoord en weigerde een aanpassing door te voeren. 

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De heer T. geeft aan dat zijn energieleverancier zijn contract heeft geannuleerd en betwist het door de distributienetbeheerder aan een zeer hoog tarief gefactureerde verbruik. 

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  De nv K. betwist de factuur van 2011 van de distributienetbeheerder (DNB) over het verbruik van een gasmeter. De nv K. geeft aan dat ze eigenaar is van een gebouw en dat er tijdens de renovatie van het gebouw in 2007 vijf nieuwe gasmeters zijn geplaatst. Echter zouden de werknemers van de DNB, die dit werk moesten uitvoeren, vergeten zijn om een van de meters te registreren. Dit zou hen verplicht hebben om de zegels van de meter te verbreken. 

 • Beschrijving van de klacht Vaste vergoeding

  Een klant verandert van leverancier 1 maand nadat zijn contract bij zijn vorige leverancier werd hernieuwd. Voor deze periode van 1 maand wordt er aan hem een vaste vergoeding aangerekend voor een heel jaar, zijnde 40 euro voor elektriciteit en 45 euro voor aardgas. De klant gaat hier niet mee akkoord en wil enkel het gedeelte vaste vergoeding betalen voor de periode dat hij klant is geweest, zoals deze ook de voorgaande jaren werd aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Op 03/11/2014 laat een verkoopagent de 86-jarige heer G. een contract ondertekenen. Diezelfde dag verstuurt zijn dochter, mevrouw G., een aangetekende herroepingsbrief met ontvangstbewijs. De leverancier houdt evenwel geen rekening met die brief en beslist om de levering te laten starten op 6/11/2014. Mevrouw G. neemt ook contact op met de vorige leverancier van de heer G. om de contractuele relatie te herstellen.

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van de energiefactuur

  De heer D. betwist het door zijn energieleverancier via het incassobureau aangerekende bedrag.

  De heer D. geeft aan dat het gaat om een appartement dat werd verkocht en waar hij niet verantwoordelijk meer voor is.

 • Beschrijving van de klacht Tarief “verbruik zonder contract”

  Op 06/07/2014 ontvangt een klant een factuur van de distributienetbeheerder (DNB) waarop er hem een energieverbruik aangerekend wordt voor de periode van 01/07/2010 tot 31/07/2013 ten bedrage van 8.895,07 euro. De klant stelt vast dat het verbruik aan hem wordt aangerekend aan een tarief ‘verbruik zonder contract’, dat veel duurder is dan de gebruikelijke tarieven die de DNB aanrekent. De klant dacht dat het energieverbruik inbegrepen was in zijn huurprijs en betwist dan ook dit tarief aangezien hij niet te kwader trouw heeft gehandeld.

 • Beschrijving van de klacht Onregelmatige factuur

  Mevrouw S. betwist de factuur van de distributienetbeheerder (DNB) voor een ongeoorloofd verbruik voor de periode gaande van 03/12/2013 tot 20/03/2014. Mevrouw S. betwist deze factuur, aangezien haar meter naar eigen zeggen werd vernield en ze zich hier niet van bewust was, omdat ze zich maar zelden naar haar kelder begeeft. Ze vraagt dus dat de fraudekosten worden geannuleerd en dat enkel haar verbruik wordt aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Precontracuele informatie

  Een klant krijgt bezoek van een deur-aan-deurverkoper. De vertegenwoordiger heeft aan de hand van de afrekeningen van de klant een berekening gemaakt van wat zijn voordeel zou bedragen indien hij de overstap zou maken en de klant besluit om in te gaan op dit voorstel.

Pages