Daling van het aantal klachten bij de federale Ombudsdienst voor Energie zet zich verder door in 2014

Publication date: 
01/02/2015 - 11:45

PE R S B E R I C H T

 

Daling van het aantal klachten bij de federale Ombudsdienst voor Energie zet zich verder door in 2014

 

 

 

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2014 in totaal 4.819 klachten ontvangen (tegenover 8.331 klachten in 2012 en 6.657 klachten in 2013), waarvan 56,5% Nederlandstalige klachten, 43,1% Franstalige en  0,4% Duitstalige klachten.

 

Deze verdere daling van het aantal klachten (- 1.838 klachten) is volgens de Ombudsdienst  voornamelijk te wijten aan het verminderde energieverbruik tijdens de zachte winter van 2013-2014, aan de verdere regulering van de (variabele) energieprijzen in 2014, de verlaging van het BTW-tarief naar 6 % op de elektriciteitsfactuur vanaf 1 april 2014 en de inwerkingtreding van het nieuwe consumentenakkoord op 1 januari 2014.

De ontvangen klachten in 2014 betreffen vooral  geschillen over:

de verwerking en rechtzetting van metergegevens bij jaarlijkse opname of schatting, bij een defecte meter, bij verhuis of leegstand van een woning, …(24 %);

de betaling van energiefacturen zoals afbetalingsplannen, (uitblijven van) terugbetalingen, administratieve kosten, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, (dreiging met) opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling (20 %);

de (laattijdige) opmaak en leesbaarheid van de energiefacturen (17 %);

de duidelijkheid van de toegepaste prijzen en tarieven  (15,5 %).

De overige ontvangen klachten hadden te maken met de verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers (8 %), problemen bij verandering van leverancier (3,5 %), de kwaliteit van de dienstverlening (3 %) en een aantal gewestelijke bevoegdheden (7 %) zoals aansluitingen op het distributienet, stroompannes, groene stroom, gratis elektriciteit en de distributienettarieven die vanaf 1 juli 2014 zijn overgeheveld naar de gewesten ingevolge de zesde staatshervorming.

Einde 2014 heeft de Ombudsdienst aan de federale Minister van Energie ook een memorandum bezorgd met een aantal voorstellen die tegemoetkomen aan een aantal energiemaatregelen uit het federaal regeerakkoord, alsook aan een aantal onvolkomenheden in de energiemarkt die de Ombudsdienst sinds zijn oprichting in 2010 heeft vastgesteld.

Deze beleidsaanbevelingen zijn de volgende:

- een ruimere toegang tot het recht op sociaal tarief op vlak van elektriciteit en aardgas, door dit recht uit te breiden tot alle gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en tot mensen in collectieve schuldenregeling of als cliënt van een erkende dienst van schuldhulpverlening.

Momenteel is dit recht voorbehouden aan gehandicapte personen met een tegemoetkoming, aan gepensioneerden met een inkomensgarantie-uitkering en aan gezinnen met een leefloon en worden 8,5 % van alle gezinnen bereikt (460.000 gezinnen hebben recht op sociaal tarief waarvan 255.000 gezinnen voor aardgas).

Door de verruimde toegang tot het recht op sociaal tarief zou aan ongeveer 1 miljoen kwetsbare gezinnen een betaalbare energieprijs tegen het sociaal tarief kunnen aangeboden worden, hetgeen overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België met een armoederisico moet leven (20 % van de gezinnen in België).

- het versterken van het consumentenakkoord en het uitbreiden naar KMO’s (eindafnemers met een jaarlijks verbruik van max. 100.000 kWh gas en max. 50.000 kWh elektriciteit).

- een verbod tot verkopen van energiecontracten aan de deur bij residentiële afnemers en KMO’s.

- het uitbreiden van het vangnetmechanisme voor de variabele energieprijzen  tot energieproducten met vaste energiecomponent.

- een eenvormige en begrijpbare energiefactuur zodat de (professionele) klanten nog beter de afgesproken en aangerekende prijzen, tarieven en kortingen kunnen beoordelen en vergelijken.

Het memorandum is integraal te lezen via de elektronische link http://www.ombudsmanenergie.be/images/PDF/

Meer details met betrekking tot de geschillenbehandeling, de geformuleerde aanbevelingen per energiebedrijf en beleidsadviezen zullen medegedeeld worden in het jaarverslag  van de Ombudsdienst voor Energie dat ten laatste tegen 1 mei 2015 aan de federale Minister voor Energie en aan het Parlement zal worden bezorgd.

 

Ter informatie

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Ombudsdienst voor Energie:

per brief: Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel
per fax: 02 211 10 69
via het elektronisch klachtenformulier op www.ombudsmanenergie.be

 

Voor verdere informatie

Eric HOUTMAN

Nederlandstalige ombudsman Energie

Eric.houtman@ombudsmanenergie.be

02/211.10.61