De Ombudsdienst en het Tweejaarlijks Verslag 2014-2015 van het Steunpunt Armoedebestrijding

Publication date: 
22/01/2016 - 15:00

Het Steunpunt Armoedebestrijding publiceerde in januari 2016 zijn tweejaarlijks verslag (http://www.armoedebestrijding.be). Als publieke dienst nam ook de Ombudsdienst voor Energie deel aan het overleg en de totstandkoming ervan. Het verslag focust op de relatie tussen publieke diensten en armoede en onderstreept ook het belang van energie in deze problematiek. Het Belgisch Platform tegen Energiearmoede publiceerde in 2015 nog de eerste barometer voor energiearmoede (https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2015/20151124ND). Uit deze publicatie bleek dat één op vijf Belgen af te rekenen krijgt met energiearmoede of er potentieel mee geconfronteerd kan worden.

De Ombudsdienst is zich door zijn werking terdege bewust van de aanwezige energiearmoede in België. De Ombudsdienst behandelt individuele dossiers maar wil het ruimere kader van de armoedeproblematiek niet uit het oog verliezen. Daarom stelt de Ombudsdienst zijn praktijkervaring en beleidsvoorstellen graag ten dienste van platformen zoals het Steunpunt Armoedebestrijding. Daarnaast wordt de uitwisseling met andere organisaties tijdens het overleg erg gewaardeerd. Zij bekijken dezelfde problemen vanuit een andere invalshoek en die nieuwe perspectieven zijn een verrijking voor de Ombudsdienst.

Het Steunpunt Armoedebestrijding stelt verschillende aanbevelingen voor in zijn tweejaarlijks verslag. Meerdere ervan waren al opgenomen in het memorandum van de Ombudsdienst (http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/advies-14007-van-24-november-2014). Daarin werd reeds gepleit voor de verruiming van het sociaal tarief, opdat aan meer kwetsbare gezinnen deze maximumprijs kan aangeboden worden. De Ombudsdienst is net als het Steunpunt voorstander van éénvormige en begrijpbare energiefacturen. Klanten zouden de prijzen, tarieven en kortingen die hen aangerekend worden daardoor beter kunnen beoordelen en begrijpen.

Andere aanbevelingen van het Steunpunt gaan onder andere over prijstransparantie en -regulering, contractuele voorwaarden, verkoopspraktijken, collectieve meters en verwarmingsinstallaties, betalingsmoeilijkheden, financiële waarborgen, innings- en invorderingsprocedures en de toegankelijkheid van communicatie en informatie. De Ombudsdienst voor Energie  zal samen met de federale en gewestelijke regulatoren en publieke diensten bevoegd voor energie en armoedebestrijding proberen deze aanhangig te maken bij de gewestelijke, federale en Europese beleidsverantwoordelijken.