Persbericht Memorandum aan de federale Minister van Energie

Publication date: 
24/11/2014 - 11:15

P E R S B E R I C H T

Memorandum van de federale Ombudsdienst voor Energie

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft aan de nieuwe federale Minister voor Energie, mevrouw Marie-Christine Marghem, een memorandum bezorgd.

In dat memorandum heeft de Ombudsdienst een aantal voorstellen geformuleerd die tegemoetkomen aan een aantal maatregelen uit het federaal regeerakkoord, alsook aan een aantal onvolkomenheden in de energiemarkt die de ombudsdienst sinds zijn oprichting in 2010 heeft vastgesteld.

Deze beleidsaanbevelingen zijn de volgende:

  • een ruimere toegang tot het recht op sociaal tarief op vlak van elektriciteit en aardgas, door dit recht uit te breiden tot alle gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en tot mensen in collectieve schuldenregeling of als cliënt van een erkende dienst van schuldhulpverlening.

Momenteel is dit recht voorbehouden aan gehandicapte personen met een tegemoetkoming, aan gepensioneerden met een inkomensgarantie-uitkering en aan gezinnen met een leefloon en worden 8,5 % van alle gezinnen bereikt worden (460.000 gezinnen hebben recht op sociaal tarief waarvan 255.000 gezinnen voor aardgas).

Door de verruimde toegang tot het recht op sociaal tarief zou aan ongeveer 1 miljoen kwetsbare gezinnen een betaalbare energieprijs tegen het sociaal tarief kunnen aangeboden worden, hetgeen overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België met een armoederisico moet leven (20 % van de gezinnen in België).

Deze maatregel zou bovendien een gelijk speelveld organiseren voor de gezinnen die zich verwarmen op huisbrandolie, elektriciteit of aardgas. Voor huisbrandolie bestaat er immers al via het Sociaal Verwarmingsfonds een dergelijke tegemoetkoming van 14 cent per liter met een maximum van 210 euro voor een bestelling van 1.500 liter voor personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteverzekering, alsook voor personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten.

- het versterken van het consumentenakkoord en het uitbreiden naar KMO’s (eindafnemers met een jaarlijks verbruik van max. 100.000 kWh gas en max. 50.000 kWh elektriciteit).

De Ombudsdienst stelt immers vast dat een aantal marktpraktijken nog onvoldoende aangepast of gereglementeerd zijn, zoals:

- De aanrekening van voorschotfacturen. De Ombudsdienst pleit er onder meer voor om tijdens de kalendermaand van de afrekenings- of slotfactuur geen voorschotfacturen meer toe te sturen zodat gezinnen of KMO’s tijdens eenzelfde maand niet geconfronteerd worden met meerdere energiefacturen.

- De waarborgregeling voor vermeende wanbetalers waarbij de Ombudsdienst voorstelt om maximum 2 maanden voorschot als waarborg aan te rekenen en de waarborg tegen wettelijke interestvoet terug te betalen indien er tijdens de laatste 12 maanden geen wanbetaling is geweest.

- Het opstellen en versturen van afrekenings- of slotfacturen waarbij de Ombudsdienst voorstelt om deze binnen de 6 weken na de meteropname op te maken en te verzenden zoniet is de leverancier een vergoeding van 50 euro per begonnen maand van overschrijding van die 6 weken-termijn verschuldigd.

De Ombudsdienst pleit er ook voor om de reglementering van de marktpraktijken van energieleveranciers voor consumenten ook van toepassing te maken op KMO’s.

  • een verbod tot verkopen van energiecontracten aan de deur bij residentiële afnemers en KMO’s

De Ombudsdienst stelt heel wat laakbare praktijken vast die door sommige leveranciers worden toegepast bij de verkopen aan de deur van energiecontracten.

In de klachten die de Ombudsdienst ontvangt, wenden de opdringerige verkopers zich vooral tot kwetsbare personen, leven ze de regels inzake identificatie en ondertekening van het contract niet na en/of geven ze verkeerde informatie in verband met hun opdrachtgever, hun producten en de rechten van de consument.

Een totaal verbod op de verkopen aan de deur bij huishoudelijke afnemers dringt zich dan ook op, alsook bij KMO’s. Professionele contracten genieten immers niet dezelfde bescherming als huishoudelijke afnemers. Zij beschikken bijvoorbeeld niet over het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen waarmee ze een contract kunnen annuleren en kunnen bij niet-naleving van het contract op eenzijdige vraag van de energieleverancier afgesloten worden van het distributienet.

  • het uitbreiden van het vangnetmechanisme voor de variabele energieprijzen tot energieproducten met vaste energiecomponent.

De Ombudsdienst verwelkomt de beslissing van de regering om het huidig vangnetmechanisme voor de prijsstijgingen en de driemaandelijkse indexeringen van de variabele energiecontracten met drie jaar te verlengen maar met betrekking tot de energiecontracten met vaste energieprijs kunnen nog prijsverhogingen worden doorgevoerd die niet aan dit vangnetmechanisme zijn onderworpen zodat ze niet of alleszins minder kunnen gecontroleerd worden door de huishoudelijke en professionele klanten.

  • een éénvormige en leesbare energiefactuur zodat de (professionele) klanten nog beter de afgesproken en aangerekende prijzen, tarieven en kortingen kan beoordelen en vergelijken.

Ten slotte wenst de Ombudsdienst deel uit te maken van de Adviesraad Gas en Elektriciteit van de Creg. Op die manier kan de Ombudsdienst samen met alle stakeholders, deelnemen aan het discussieforum over de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid

Ter informatie

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Ombudsdienst voor Energie:

· per brief: Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel

· per fax: 02 211 10 69

· via het elektronisch klachtenformulier